Edukacija

Grafikon intrapersonalne_vestine interpersonalne_vestine poslovni_koucing funkcionalne_vestine stratesko_planiranje
Asertivno komuniciranje pomaže čoveku da bude efikasniji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne odnose s drugim ljudima. Osobe koje imaju razvijene socijalne veštine, kao što su aktivno slušanje, asertivni govor, sposobnost empatije… imaju veću šansu da razreše konfliktne situacije na način koji će biti podjednako zadovoljavajući kako za njih, tako i za osobe do kojih im je stalo.
Osnovni cilj ovog kursa je prepoznavanje uticaja emocija i radne klime na performanse zaposlenih. Cilj je i stvaranje povoljnog emocionalnog okruženja kako bi se povećao stepen efikasnosti putem razumevanja sopstvenog mišljenja, emocija i ponašanja.
Ključni aspekt upravljanja stresom je prepoznavanje razlike između produktivnog i toksičnog stresa i procena nivoa stresa kome smo izloženi. Ako je taj nivo ugrožavajući za individuu, tim ili organizaciju, ako postaje toksičan, neophodno je preduzeti korake kako bi se uzroci stresa smanjili. U mnogim situacijama, u zavisnosti od prirode poslovnih zadataka , stres se ne može izbeći, ali se zaposleni mogu obučiti da koriste psihološke tehnike i praktične veštine kako bi se sa stresom uspešno nosili.
U današnje vreme za uspeh u poslu nije dovoljno posedovati samo stručna znanja i veštine. Poslodavci od zaposlenih očekuju dodatne kompetencije, kao što su, na primer, transverzalne , tj. prenosive veštine. Prenosive veštine su veštine koje svaka individua poseduje i razvija kroz različita iskustva tokom svog života: u školi, na fakultetu, kod kuće, kroz socijalni život, kao i kroz svakodnevno iskustvo na radnom mestu. Ove veštine se nazivaju tako upravo zato što su primenljive na bilo koji posao. Tu spadaju lični kvaliteti i stavovi koji vam pomažu da dobro radite sa drugima i ostvarite pozitivan uticaj na organizaciju kojoj pripadate. Podgrupa u okviru transverzalnih veština su takozvane „meke” veštine.
Kroz trening o javnom nastupu i sticanju prezentacijskih veština steći ćete adekvatnu obuku koja će Vas osposobiti da se oslobodite treme uoči javnog nastupa i steknete veštine koje će Vaš nastup učiniti kvalitetnijim. Prvi deo treninga je edukativan i svodi se na upoznavanje učesnika sa načinima kako da prevladaju strah od javnog nastupa koristeći efikasne tehnike iz REBT psihoterapijske prakse. Drugi deo treninga je iskustven i odvija se kroz interaktivni rad i vežbe koje su osmišljenje tako da učesnici unaprede svoje prezentacijske veštine, nauče da budu jasni i koncizni, ostvare vezu sa publikom i pridobiju kredibilitet.
Razna istraživanja iz oblasti poslovne psihologije pokazuju da svaka zaposlena osoba provede minimum dva sata nedeljno u nekoj vrsti konflikta. Tome posebno pogoduju stres, obimnost posla, zahtevni i složeni zadaci, kratki rokovi, nejasna komunikacija i nerazumevanje među zaposlenima, što se najviše odražava na produktivnost. Sve to najviše košta poslodavce, a šteta se meri milionima evra svake godine. Zato su mnoge svetske i vodeće kompanije uvrstile trening rešavanja konflikata kao deo stalne i obavezne edukacije zaposlenih.
Koučing predstavlja proces učenja, razvoja i unapređivanja postignuća ( Parsloe&Wray, 2000;Whitmore, 1996). Ciljevi koučinga odnose se na to kako pomoći klijentu da se promeni (odvesti ga od jedne tačke do druge), kako da klijent prevaziđe prepereke i poboljša svoja postignuća i na koji način je uz pomoć koučinga moguće pomoći organizaciji da se razvije radeći sa zaposlenima unutar iste.
Za vreme ovog treninga učesnice i učesnici će imati priliku da se upoznaju sa nekoliko različitih veština i tehnika u koučingu, da uoče razlike između njih, ali i da nauče kako da ih primenjuju u svom poslovnom okruženju . Metodologija tokom rada zasniva se na radu sa realnim ljudima i problemima. Kroz analizu ličnih vrednosti, ograničavajućih uverenja, životnih izbora, učesnice i učesnici kursa imaće mogućnost da unaprede lične veštine i komunikaciju u poslovanju, ali i da brže i lakše prepoznaju i reše problem, konflikte na poslu, i pospeše ličnu produktivnost i članova svoga tima u poslovanju.
Po završetku ovog seminara učesnici će moći da razumeju i jasno prepoznaju razlike između toga šta Koučing kultura jeste i na koji način ona može postati deo poslovne strategije njihove firme. Ukoliko se usvoji koučing kao stil upravljanja i timskog rada, veoma je važno da se uvaže indikatori Koučing kulture koji se odnose na: preuzimanje lične odgovornosti za akcije, otvorena komunikacija ( čak i o teškim temama), da zaposleni očekuju koučing od svojih nadređenih i da na strateškom nivou firme postoji opredeljenje da se organizacioni razvoj odvija kroz razvoj zaposlenih.
Svi aspekti poslovanja koji kreiraju uspeh i reputaciju iznose se, dakle – komuniciraju, u pisanoj formi. Pisana komunikacija je otuda jedna od ključnih kompetencija zaposlenih koja doprinosi izgradnji dugoročnih partnerstava i realizaciji strateških ciljeva organizacije.
Uspešna komunikacija predstavlja jednu od osnovnih veština i jedan je od vitalnih faktora uspeha u svakodnevnom poslovanju. Komunikacija je proces koji angažuje kako svesne, tako i nesvesne procese kod subjekata. Opseg pažnje, kongruentnost poruke i specifični izazovi konteksta predstavljaju samo neke od filtera koji definišu način na koji će poruka biti primljena. U svojoj suštini, svaka komunikacija ima za cilj da izazove neku vrstu reakcije ili promene. Ona treba da navede sagovornika da sasluša i primi poruku, da je ispravno razume, i najzad da sprovede neku aktivnost.
Priprema i pisanje izveštaja visoko se vrednuje u funkcionalno zrelim organizacijama. U onim organizacijama koje nemaju uspostavljen model izveštavanja, poznavanje ove oblasti može dramatično povećati produktivnost i poslovne rezultate.