Funkcionalne veštine

Veštine pisane poslovne komunikacije


Svi aspekti poslovanja koji kreiraju uspeh i reputaciju iznose se, dakle – komuniciraju, u pisanoj formi. Pisana komunikacija je otuda jedna od ključnih kompetencija zaposlenih koja doprinosi izgradnji dugoročnih partnerstava i realizaciji strateških ciljeva organizacije.

Trening Veštine poslovne pisane komunikacije ima za cilj unapređenje kompetencija u poslovnoj korespondenciji, pisanju poslovnih ponuda i izveštavanju.

Trening se realizuje kroz izlaganje, razmenu iskustava, diskusije, formu pitanja i odgovora, i u najvećem obimu kroz studije slučaja i praktičan rad kroz vežbe pisanja.

Vežbe su posvećene strukturi poruke, definisanju i izržavanju svrhe i cilja poruke, analizi recipijenata, analizi konteksta, konciznosti, gramatičkim i pravopisnim intervencijama u tekstu, ubedljivosti poruke, izboru forme dokumenta po tipu i kanalu komunikacije, kao i svim formama koje trening obrađuje – poslovnom pismu, memorandumu, dopisu, imejlu, izveštaju.

U priručniku za polaznike nalaze se obrasci za svaku pisanu formu, kao i preko trideset primera sadržaja imejla u specifičnim situacijama.

Teme:

   Lične veštine komunikacije
  • Komunikacija kao proces
  • Komunikacija kao kompetencija
  • Značaj komunikacije u poslovnom kontekstu
   Strategije pisanja: priprema i kreiranje teksta
  • Specifičnost i značaj pisane komunikacije
  • Planiranje: cilj, recipijent i kontekst
  • Struktura i način prikaza informacija
  • Dizajn i formatiranje dokumenta
  • Revizija teksta: konciznost i pravopis
   Poslovna prepiska
  • Osobenosti pisane komunikacije
  • Bonton u korespodenciji
  • Poslovno pismo
  • Struktura
  • Specifične forme: molba, podnesak, dopis
  • Imejl
   Poslovna ponuda
  • Osobenosti: poslovna ponuda izvedena iz poslovnog plana
  • Struktura
  • Priprema i kreiranje dokumenta
   Izveštavanje
  • Osobenosti i tipovi izveštaja
  • Struktura
  • Priprema i kreiranje dokumenta
  • Preporuke

Radna biografija predavača:

Marijana Jovanović diplomirani master komunikolog, uža oblast: Poslovne komunikacije.

Aktivna na poslovima koordinacije raznorodnih delatnosti u oblasti visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja. Definiše i implementira nove modele i procese u poslovanju, razvija strategije unapređenja interne komunikacije, upravlja promenama, uspostavlja baze podataka. Izrazito posvećena praćenju rezultata i izveštavanju.

Autorka i nastavnica veština na predmetu Poslovne komunikacije na matičnom fakultetu. Angažovana kao konsultantkinja iz oblasti poslovnih komunikacija u organizacijama civilnog sektora posvećenim doživotnom učenju, i kao predavač na treninzima za trenere i lokalne lidere. Napredne veštine strateškog planiranja i osmišljavanja projekata. Konsultantkinja u startup projektima, inspirisana odvažnim idejama.

Kratke specifične forme komunikacije


Uspešna komunikacija predstavlja jednu od osnovnih veština i jedan je od vitalnih faktora uspeha u svakodnevnom poslovanju. Komunikacija je proces koji angažuje kako svesne, tako i nesvesne procese kod subjekata. Opseg pažnje, kongruentnost poruke i specifični izazovi konteksta predstavljaju samo neke od filtera koji definišu način na koji će poruka biti primljena. U svojoj suštini, svaka komunikacija ima za cilj da izazove neku vrstu reakcije ili promene. Ona treba da navede sagovornika da sasluša i primi poruku, da je ispravno razume, i najzad da sprovede neku aktivnost.

Veštine upućivanja izvinjenja, pohvale, kritike, savladavanja problema, motivacije ili predstavljanja svoje ideje u najkraćem roku doprinose izgradnji lične reputacije, postizanju ličnih ciljeva i često direktno utiču na produktivnost u timu.

Trening Kratke i specifične forme komunikacije posvećen je upravo strategijama postizanja željenog ishoda komunikacije u specifičnim okolnostima u dinamičnom kontekstu. Kroz interaktivne vežbe i studije slučaja, polaznici pripremaju pisanu i usmenu formu kratkih specifičnih poruka. Priručnik za polaznikeobuhvata prikaz osnovnih psiholoških tehnika i primere poruka u specifičnim okolnostima.

Ciljna grupa:

Trening je namenjen svima koji su u poslovnom okruženju upućeni na timski rad i komunikaciju. Posebno je koristan menadžerima i liderima čiji posao direktno zavisi od izgradnje podsticajnog radnog okruženja.

Cilj treninga:

Razvijanje kompetencija za komunikaciju u specifičnim okolnostima u poslovnom okruženju, poput konflikata, nagrađivanja, iniciranja aktivnosti i sl.

Teme:

   Uvod
  • Specifičnost i značaj komunikacije
  • Percepcija kao sudbina poruke
  • Dinamika grupe – sociometrijski pristup
   Elementi komunikacijskog procesa
  • Smisao nastaje u prijemu poruke
  • Prepreke za efikasnu komunikaciju
  • Neverbalni i paraverbalni elementi poruke
  • Povratna informacija
   Planiranje poruke
  • Cilj
  • Recipijent
  • Kontekst
   Komunikacija u konfliktu
  • Specifičnosti
  • Stilovi komunikacije u konfliktu
  • Strategija rešavanja konflikata
  • Sadržaj uspešne poruke
   Negativne poruke
  • Specifičnosti
  • Žalbe i pritužbe
  • Odbijanje
  • Konstruktiva kritika
  • Stil negativnih poruka
  • Sadržaj uspešne negativne poruke
   Pozitivne poruke
  • Specifičnosti
  • Pohvale i čestitke
  • Promocije
  • Motivacija
  • Stil pozitivnih poruka
  • Sadržaj uspešnih pozitivnih poruka
   Predstavljanje ideja i koncepata
  • Specifičnosti
  • Elevator pitch
  • Sadržaj kratke angažujuće poruke

Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • razume ulogu značaj komunikacije u poslovnom okruženju;
 • analizira primaoce poruke, kontekst i kanal komunikacije;
 • prilagodi poruku potrebama i percepciji recipijenata;
 • iskoristi komunikaciju u konfliktnim situacijama kao instrument za postizanje pozitivnog ishoda;
 • uputi efektne i afirmativno formulisane negativne poruke;
 • uputi pozitivne poruke sa konkretnim ishodom;
 • predstavi ideju ili koncept na efektan način u vrlo kratkom roku.

Radna biografija predavača:

Marijana Jovanović diplomirani master komunikolog, uža oblast: Poslovne komunikacije.

Aktivna na poslovima koordinacije raznorodnih delatnosti u oblasti visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja. Definiše i implementira nove modele i procese u poslovanju, razvija strategije unapređenja interne komunikacije, upravlja promenama, uspostavlja baze podataka. Izrazito posvećena praćenju rezultata i izveštavanju.

Autorka i nastavnica veština na predmetu Poslovne komunikacije na matičnom fakultetu. Angažovana kao konsultantkinja iz oblasti poslovnih komunikacija u organizacijama civilnog sektora posvećenim doživotnom učenju, i kao predavač na treninzima za trenere i lokalne lidere. Napredne veštine strateškog planiranja i osmišljavanja projekata. Konsultantkinja u startup projektima, inspirisana odvažnim idejama.

Priprema i pisanje poslovnog izveštaja


Priprema i pisanje izveštaja visoko se vrednuje u funkcionalno zrelim organizacijama. U onim organizacijama koje nemaju uspostavljen model izveštavanja, poznavanje ove oblasti može dramatično povećati produktivnost i poslovne rezultate.

  Nakon okončanja treninga polaznici će moći da samostalno samostalno:
 • Analiziraju recipijente i prilagode im sadržaj izveštaja
 • Odrede nivoe važnosti prikupljenih podataka
 • Postave funkcionalnu strukturu izveštaja
 • Primene stil pisanja koji najbolje odgovara potrebama recipijenata
 • Primene grafičke prikaze podataka
 • Pripreme više načina za prezentaciju izveštaja

Teme:

   Uvod
  • Veza između planiranja i izveštavanja
  • Reprezentativnost poslovanja i izveštaj
  • Tipovi izveštaja
   Planiranje i priprema
  • Osnovni principi pisanja izveštaja
  • Analiza recipijenata
  • Utvrđivanje svrhe izveštaja
  • Izbor metoda
  • Određivanje nivoa važnosti podataka
   Pisanje
  • Struktura izveštaja
  • Analiza podataka
  • Dizajn dokumenta – formatiranje i hijerarhija
  • Vizuelni prikazi podataka
  • Razumljivost teksta
   Revizija
  • Lektura i korektura
  • Odbacivanje nepotrebnih delova teksta
   Prezentacija izveštaja
  • PowerPoint format izveštaja
  • Usmena prezentacija

Trening je koncipiran na principu „uradi sam“ vođenog učenja. Za polaznike je obezbeđen radni materijal koji obuhvata vežbanja, formulare, studije slučaja i primere dokumenata. Stečena znanja i veštine primenljiva su odmah u aktuelnom poslovnom okruženju.

Radna biografija predavača:

Marijana Jovanović diplomirani master komunikolog, uža oblast: Poslovne komunikacije.

Aktivna na poslovima koordinacije raznorodnih delatnosti u oblasti visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja. Definiše i implementira nove modele i procese u poslovanju, razvija strategije unapređenja interne komunikacije, upravlja promenama, uspostavlja baze podataka. Izrazito posvećena praćenju rezultata i izveštavanju.

Autorka i nastavnica veština na predmetu Poslovne komunikacije na matičnom fakultetu. Angažovana kao konsultantkinja iz oblasti poslovnih komunikacija u organizacijama civilnog sektora posvećenim doživotnom učenju, i kao predavač na treninzima za trenere i lokalne lidere. Napredne veštine strateškog planiranja i osmišljavanja projekata. Konsultantkinja u startup projektima, inspirisana odvažnim idejama.