Intrapersonalne veštine

Asertivni trening - Veštine vladanja sobom


Asertivno komuniciranje pomaže čoveku da bude efikasniji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne odnose s drugim ljudima. Osobe koje imaju razvijene socijalne veštine, kao što su aktivno slušanje, asertivni govor, sposobnost empatije… imaju veću šansu da razreše konfliktne situacije na način koji će biti podjednako zadovoljavajući kako za njih, tako i za osobe do kojih im je stalo.

Naučna istraživanja su pokazala da asertivni pojedinci znatno brže napreduju u poslovnoj karijeri nego njihove jednako stručne neasertivne kolege. Vodeće svetske kompanije uvrstile su trening asertivnosti u bazični edukacijski paket za svoje zaposlene (NSZ).

Asertivni trening se pokazao vrlo efikasnim kod stidljivih i povučenih osoba, kod klijenata koji imaju interpersonalne probleme, kod osoba koje imaju problema sa besom, agresijom, anksioznošću...

Cilj treninga je savladavanje teškoća u komunikaciji, izražavanje sebe, svojih želja i potreba uz ostvarivanje zdravih interpersonalnih odnosa.

Metod rada je interaktivan. Uključuje prezentacije, diskusije, davanje povratnih informacija, praktične vežbe, igranje uloga.

Teme:

 • Osnove racionalno emotivno bihejvioralne terapije (REBT)
 • Komunikacijske veštine i tehnike (aktivno slušanje, stavljanje u poziciju drugog)
 • Asertivnost - veštine vladanja sobom (asertivna, agresivna i pasivna komunikacija)
 • Asertivne tehnike (Ja poruke, odbijanje tuđeg zahteva: kako reći “NE”, tehnika otvaranja, tehnika tajm auta…)
 • Blokade asertivnosti ( kontrola emocija i ponašanja iz ugla REBT)
 • Asertivno upućivanje i prihvatanje kritike
 • Izbegavanje manipulacije

Radna biografija predavača:

Tatjana Pantelić, diplomirani master psiholog i REBT psihoterapeut

Dve godine bila predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Poseduje višegodišnje iskustvo u dijagnostičkom i savetodavnom psihoterapijskom radu sa odraslima, adolescentima i decom. Završila četvorogodišnju obuku za REBT psihoterapeuta pri Institutu Albert Elis iz Njujorka.

Aktivno se bavi edukacijom i psihoterapijom u cilju ličnog rasta i razvoja, prevencije i unapređenja mentalnog zdravlja.

Voditelj radionica iz oblasti: sticanja i jačanja samopouzdanja, racionalnog mišljenja, emocija, komunikacije, razvoja ličnih veština – Soft skills, prevazilaženja odlaganja obaveza i zadataka (prokrastinacije), prevladavanja stresa i prevencije sindroma sagorevanja...

Poseduje dugogodišnje iskustvo u medijima. Autor, urednik i voditelj edukativne televizijske emisije : “Šta sad?”, koja se bavila psihosocijalnim temama i rešavanjem svakodnevnih problema, svakog petka, uživo, uz uključenja gledalaca (više od 200 emisija).

Primena EQ u prevazilaženju blokada efikasnosti


Ljude ne uznemiravaju stvari po sebi, već način na koji ih posmatraju. Šekspir je ovu misao parafrazirao u Hamletu: “Ne postoji ništa ni dobro ni zlo, već ga mišljenje takvim čini”.

Osnovni cilj ovog kursa je prepoznavanje uticaja emocija i radne klime na performanse zaposlenih. Cilj je i stvaranje povoljnog emocionalnog okruženja kako bi se povećao stepen efikasnosti putem razumevanja sopstvenog mišljenja, emocija i ponašanja.

Učimo da:

 • razumemo kako se osećamo i ponašamo u „problem“ situaciji
 • prepoznamo kojim uverenjima i stavovima proizvodimo teške emocije
 • identifikujemo emocionalne blokade
 • naučimo da pravilno mislimo
 • preuzmemo odgovornost

Metod rada je interaktivan. Uključuje prezentacije, diskusije, davanje povratnih informacija, objašnjenja i praktičnu obuku iz oblasti razvoja emocionalnih kompetencija. Oslanja se na praktična i teorijska znanja iz oblasti emocionalne inteligencije, teorije o afektivnoj vezanosti i iskustva REBT psihoterapijske prakse.

Teme:

 • Vrste blokada: kognitivne, emocionalne, ponašajne, motivacione, loše navike Identifikovanje emocionalnih blokada: blokirajući bes, socijalna anksioznost, strah, samookrivljavanje…
 • Razumevanje razlike između anksioznosti i zabrinutosti, depresije i tuge…
 • Izlaženje na kraj sa besom i drugim “toksičnim” emocijama
 • Osnovna kognitivna tehnika prepoznavanja i upravljanja emocijama
 • Procena EQ, Golemanov model EQ
 • Važnost EQ i IQ za uspeh u poslu
 • Liderske sposobnosti, kompetencije i veštine
 • Izbor saradnika prema “emocionalnoj stabilnosti”
 • Komunikacija i organizovanje rada sa “emocionalno teškim pojedincima”

Radna biografija predavača:

Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka, REBT psihoterapeut i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju). Postavila je i vodi predmete kroz koje studenti stiču znanja ali i praktične emocionalne kompetencije: emocije u komunikaciji, emocionalna inteligencija i posao, trema i javni nastup, ljubav i partnerski odnosi, osnove interpersonalnih veština, veštine rešavanja konflikata. Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima na osnovu istraživanja koje je radila u našoj sredini.

Završila je četvorogodišnju obuku za REBT psihoterapeuta pri Institutu Albert Elis iz Njujorka. Aktivno radi kao predavač, edukator i psihoterapeut u oblasti prevencije i rešavanja emocionalnih problema kod zdravih ljudi.

Kako uspešno preživeti težak dan na poslu


Neke situacije na poslu su izrazito stresne. Veoma često nije moguće ukloniti njegove uzroke. Cilj treninga je prepoznavanje stresnih situacija i održavanje radne efikasnosti u poslu uprkos stresu.

Ključni aspekt upravljanja stresom je prepoznavanje razlike između produktivnog i toksičnog stresa i procena nivoa stresa kome smo izloženi. Ako je taj nivo ugrožavajući za individuu, tim ili organizaciju, ako postaje toksičan, neophodno je preduzeti korake kako bi se uzroci stresa smanjili. U mnogim situacijama, u zavisnosti od prirode poslovnih zadataka , stres se ne može izbeći, ali se zaposleni mogu obučiti da koriste psihološke tehnike i praktične veštine kako bi se sa stresom uspešno nosili.

Teme:

 • Kako da prepoznamo izrazito stresne situacije?
 • Fizički, emocionalni, ponašajni i motivacioni aspekti stresa
 • Izlaženje na kraj sa teškim emocijama
 • Identifikovanje i otklanjanje blokada efikasnosti
 • Prevođenje toksičnog u produktivni stres
 • Smanjenje zabrinutosti i povećanje efikasnosti u situacijama stresa
 • Razvijanje praktičnih veština: upravljanje vremenom, postavljanje granica, ohrabrivanje, relaksacija…

Radna biografija predavača:

Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka, REBT psihoterapeut i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju). Postavila je i vodi predmete kroz koje studenti stiču znanja ali i praktične emocionalne kompetencije: emocije u komunikaciji, emocionalna inteligencija i posao, trema i javni nastup, ljubav i partnerski odnosi, osnove interpersonalnih veština, veštine rešavanja konflikata. Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima na osnovu istraživanja koje je radila u našoj sredini.

Završila je četvorogodišnju obuku za REBT psihoterapeuta pri Institutu Albert Elis iz Njujorka. Aktivno radi kao predavač, edukator i psihoterapeut u oblasti prevencije i rešavanja emocionalnih problema kod zdravih ljudi.